DUTCH FOR
IB STUDENTS

Privacybeleid

Laatste update november 2022

 

IBID Education BV (IBID) biedt onderwijs-op-afstand aan Nederlandstalige IB-leerlingen in de leeftijd van 11-19 jaar, voor de laatste vijf jaren van het voortgezet onderwijs. Daarnaast biedt IBID als ‘centre of expertise’ ook begeleiding aan IB-scholen en IB-leerkrachten. De kracht van ons onderwijs ligt in de intensieve en persoonlijke begeleiding. Voor onze dienstverlening hebben wij persoonsgegevens nodig van leerlingen, ouders, schooladministratie, docenten en medewerkers. Met deze gegevens gaan wij uiterst voorzichtig om. Op deze pagina informeren wij u op een transparante manier over het soort informatie dat we verzamelen en wat we ermee doen. Door uw persoonsgegevens met ons te delen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden, zoals in deze privacyverklaring aangegeven wordt.

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking? 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de gegevensverwerking die wordt uitgevoerd door IBID in het kader van het onderwijs dat deze organisatie verstrekt. In deze privacyverklaring wordt met ‘wij’, ‘ons/onze’ verwezen naar IBID Education BV (IBID). De privacyverklaring van IBID kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring staat altijd op onze website. Wij beschermen alle persoonsgegevens zo goed mogelijk en implementeren passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid ervan te beschermen.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens? 

Wij verwerken persoonsgegevens met de bedoeling:

 • de aanmelding van leerlingen te registreren; 
 • onze overeenkomsten met cliënten op een geïndividualiseerde wijze uit te voeren en tevens aan onze eigen wettelijke en reglementaire verplichtingen te voldoen, bijvoorbeeld de wettelijke boekhoudplicht; 
 • onze overeenkomsten met opdrachtnemers, werknemers en directie uit te voeren en aan onze eigen wettelijke en reglementaire verplichtingen te voldoen, bijvoorbeeld belastingwetgeving, arbeidsrecht of de wettelijke boekhoudplicht; 
 • onze informatieplicht tegenover de Stichting NOB en het ministerie van Onderwijs na te komen met het oog op subsidieverstrekking; 
 • de toegang tot de functionaliteiten van onze ICT-infrastructuur te controleren en de veiligheid van onze systemen te borgen; 
 • een goed relatiebeheer te verzekeren en contacten te onderhouden; daaronder vallen onder meer meldingen op social media en de communicatie via ICT-voorzieningen; 
 • over volledige managementinformatie te beschikken met betrekking tot onze diensten en onderwijs.
Welke persoonsgegevens worden opgeslagen? 

Om ons onderwijs goed uit te voeren, verwerken wij de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • gewone persoonsgegevens van leerlingen en hun ouders: naam, adres, geboortedatum, nationaliteit, telefoonnummer, e-mail, voip-adres; 
 • gewone persoonsgegevens van directie- en personeelsleden, zoals naam, adres, geboortedatum, nationaliteit, telefoonnummer, e-mail, voip adres,  burgerservicenummer en bankrekeningnummer; 
 • gewone persoonsgegevens en diplomagegevens van opdrachtnemers-docenten, zoals naam, adres, geboortedatum, nationaliteit, telefoonnummer, e-mail, voip-adres, bankrekeningnummer, (bevoegdheids)diploma’s en een verklaring omtrent het gedrag; 
 • contactgegevens van scholen en instellingen, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail en voip-adres; 
 • accountgegevens voor onze ICT-voorzieningen, zoals Dropbox; 
 • leerlingportfolio’s met huiswerk, taken, toetsen, lesmateriaal, rapportages en examenresultaten.
Hoe komen wij aan persoonsgegevens? 

Wij verzamelen persoonsgegevens die afkomstig zijn van de volgende bronnen: 

 • rechtstreeks van onze relaties, bijvoorbeeld als een leerling zich aanmeldt, men rechtstreeks contact met ons opneemt of men een overeenkomst met ons afsluit; 
 • informatie die we over onze relaties genereren, bijvoorbeeld werk van leerlingen, resultaten van examens. 

IBID meet en analyseert nooit het klikgedrag van bezoekers van de website. Wij verzamelen geen informatie via webanalyse, cookies en technologieën.

Worden gegevens verstrekt aan derden? 

IBID verstrekt geen gegevens aan derden. Persoonsgegevens van leerlingen en diplomagegevens van opdrachtnemers-docenten worden doorgegeven aan de Stichting NOB met het oog op de subsidieverstrekking door het ministerie van Onderwijs. Persoonsgegevens van leerlingen en ouders worden uitsluitend gedeeld met de opdrachtnemer-docent die de leerlingen begeleidt en dan nog is dit beperkt in de tijd tot de duur van de overeenkomst die met de ouders is gesloten.

Hoelang bewaart IBID persoonsgegevens? 

IBID bewaart persoonsgegevens nooit langer dan wettelijk is toegestaan. Nadat een overeenkomst wordt beëindigd, blijft informatie zo lang behouden als vereist is volgens de toepasselijke wetgeving, bijvoorbeeld de belastingwetgeving en de boekhoudplicht.

Uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens 

Binnen de wetgeving bestaat het recht op inzage, correctie, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens en kan men bezwaar maken tegen de verwerking ervan. Om uw rechten uit te oefenen, of als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact opnemen met IBID op het onderstaande adres:

IBID Education BV
t.a.v. mw. J.J.M. Franken
Postbus 51170
1007 ED Amsterdam

Mocht u niet tevreden zijn over de manier waarop IBID met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt ook contact opnemen per e-mail of via het contactformulier op onze website. 

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op de website bijgehouden.