DUTCH FOR
IB STUDENTS

Algemene Voorwaarden

Laatste update maart 2024

 

De Algemene Voorwaarden vormen de formele overeenkomst tussen IBID Education BV (verder: IBID) en de cliënt (waaronder zowel een ouder, een leerling, een docent als een onderwijsorganisatie kan worden verstaan). Indien de overeenkomst een programma betreft, zijn de Algemene Voorwaarden van Box 1 van toepassing. Voor overig aanbod gelden de Algemene Voorwaarden van Box 2.

 

BOX 1: PROGRAMMA’S

Met het versturen van het aanmeldingsformulier bevestigt de cliënt dat hij/zij de Algemene Voorwaarden heeft gelezen en deze aanvaardt.

1.1 AANMELDING

Aanmelding via het aanmeldingsformulier is eenmalig en geldt in principe voor alle volgende schooljaren waarin de cliënt gebruikt maakt van de onderwijsdiensten van IBID. Doorstroom naar een volgend schooljaar is echter niet stilzwijgend maar wordt steeds tijdig met de cliënt besproken. De cliënt ontvangt een factuur per schooljaar, volgens de tarieven die voor dat schooljaar zijn vastgesteld op de website en in artikel 1.2 van de Algemene Voorwaarden.

1.2 TARIEVEN

LESPROGRAMMA’S schooljaar 2024-2025 / TARIEF

Eenmalig inschrijfbedrag / €150

IB Nederlands (16-19 jaar) / TARIEF

Tweejarig IB Dutch A Literature SSST programma

  • Per schooljaar* / € 3550

 

Eenjarig versneld IB Dutch A Literature SSST programma opvraagbaar

Overige IBDP-programma’s (Dutch A Literature HL, Dutch Language and Literature, Dutch B) opvraagbaar 

* leerlingen die in 2023-2024 hun eerste SSST-jaar bij IBID deden, krijgen in 2024-2025 een eenmalige korting van €200 en betalen dus €3350

IB Nederlands (11-16 jaar) / TARIEF    

  • Per schooljaar / € 2800

NB:

  • De tarieven hebben betrekking op algemeen vormend taalonderwijs en zijn derhalve vrijgesteld van btw;
  • De tarieven gelden voor de volledige begeleiding gedurende een programma, inclusief gebruikmaking van het door IBID ontwikkelde lesmateriaal;
  • De tarieven zijn exclusief de aanschaf van boeken en eventuele door het IBO/de school berekende examenkosten.

1.3 DUUR VAN OVEREENKOMST

De cliënt gaat in principe voor de duur van een schooljaar een overeenkomst aan met IBID.

Een schooljaar loopt (met inachtneming van schoolvakanties en examentijd)

  • van 1 september t/m 30 juni voor alle leerlingen behalve eindexamenleerlingen
  • van 1 september t/m 31 mei voor examenleerlingen

Voor aanmeldingen die laat in het lopende schooljaar worden ontvangen, zullen individuele afspraken worden gemaakt en vastgelegd.

1.4 BETALING

Betaling is uitsluitend mogelijk via bankoverschrijving, in Euro’s. De cliënt draagt de eventuele bijkomende bankkosten.

Alle relevante betaalgegevens staan op de factuur vermeld. De factuur wordt per e-mail aan de cliënt verzonden.

IBID behoudt zich het recht voor haar onderwijsactiviteiten stil te leggen indien er sprake is van ernstige nalatigheid bij betaling van het lesgeld.

1.5 RESTITUTIE LESGELD

IBID restitueert 50% van het lesgeld voor een volledig jaarprogramma als de cliënt zich vóór 1 december van het lopende schooljaar afmeldt. Het bedrag zal worden teruggeboekt naar het rekeningnummer waarvan het lesgeld werd betaald. Er is in principe geen restitutie bij afmeldingen ná 1 december.

Restitutie is niet mogelijk voor programma’s die korter dan een schooljaar duren.

1.6 STUDIEMATERIAAL

Het door IBID verstrekte online studiemateriaal is uitsluitend bestemd voor gebruik door de cliënt en blijft eigendom van IBID.

1.7 VERZETTEN/UITVAL VAN LESSEN

Er worden vaste afspraken gemaakt over tijdstippen voor (videocall)lessen. Mocht onverhoopt een les moeten worden verzet, dan wordt dat in alle redelijkheid tussen de IBID-docent en de cliënt besproken.

Er is geen vergoeding voor lessen die uitvallen door onvoorziene omstandigheden. In zulke gevallen zal IBID inhaallessen aanbieden. Als de vaste docent voor langere tijd niet beschikbaar is dan zal deze door een andere IBID-docent worden vervangen.

1.8 ICT

De cliënt krijgt een uitnodiging voor het openen van een Dropbox-account. Daarop zal lesmateriaal worden aangeboden en er zullen lesopdrachten op worden uitgewisseld.

IBID-docenten geven les via een beveiligde ZOOM-account. Leerlingen krijgen van hun docent een vaste unieke inloglink voor de videocall-lessen. Schriftelijk contact verloopt via e-mail. Docenten zijn ook telefonisch bereikbaar.

De cliënt moet toegang hebben tot goede print- en scanapparatuur.

Voor meer informatie zie de website www.ibid.education

U kunt bij vragen ook contact opnemen via info@ibid.education of telefoon +31630082326

IBID Education BV is aangesloten bij Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland en geaccrediteerd door de Inspectie van het Onderwijs

IBID Education BV is aangesloten bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28086788

 

BOX 2: OVERIG AANBOD

Met het versturen van het aanmeldingsformulier bevestigt de cliënt dat hij/zij de Algemene Voorwaarden heeft gelezen en deze aanvaardt.

2.1 AANMELDING

Een cliënt die gebruik wil maken van IBID’s ‘Overig aanbod’ kan rechtstreeks contact opnemen met IBID. Afspraken over de vorm en duur van de dienstverlening worden van tevoren schriftelijk vastgelegd.

2.2TARIEVEN

Het tarief voor ‘Overig aanbod’ is in principe gebaseerd op uurbasis. Het tarief daarvoor is €80 per klokuur (tarief schooljaar 2024-2025).

De tarieven hebben betrekking op algemeen vormend taalonderwijs en zijn derhalve vrijgesteld van btw.

De begeleiding zal voor minimaal vijf klokuren zal zijn. De uren staan voor de tijd die IBID daadwerkelijk besteedt aan de begeleiding, dus naast contactmomenten ook de tijd voor voorbereiding of nakijkwerk. IBID garandeert een efficiënte en professionele werkwijze. De contactmomenten kunnen voor uiteenlopende tijdvakken worden ingezet, in overleg met de IBID-docent.

2.3 BETALING

Betaling is uitsluitend mogelijk via bankoverschrijving, in Euro’s. De cliënt draagt de eventuele bijkomende bankkosten.

Alle relevante betaalgegevens staan op de factuur vermeld. De factuur wordt per e-mail aan de cliënt verzonden.

IBID behoudt zich het recht voor haar begeleiding stil te leggen indien er sprake is van ernstige nalatigheid bij betaling.

Restitutie van betaalde gelden is niet mogelijk.

2.4 STUDIEMATERIAAL

Het door IBID verstrekte studiemateriaal is uitsluitend bestemd voor gebruik door de cliënt en blijft eigendom van IBID.

2.5 ICT

De cliënt (mits het om een leerling gaat) krijgt een uitnodiging voor het openen van een Dropbox-account. Daarop zullen lesopdrachten worden uitgewisseld.

IBID-docenten geven les via een beveiligde ZOOM-account. Leerlingen krijgen van hun docent een vaste unieke inloglink voor de videocallessen. Schriftelijke contact verloopt via e-mail. Docenten zijn ook telefonisch bereikbaar.

De cliënt moet toegang hebben tot goede print- en scanapparatuur.

Voor meer informatie zie de website www.ibid.education

U kunt bij vragen ook contact opnemen via info@ibid.education of telefoon +31630082326

IBID Education BV is aangesloten bij Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland en geaccrediteerd door de Inspectie van het Onderwijs

IBID Education BV is aangesloten bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28086788